pearleus pearleus
บริษัท ซันซี ซัพพลาย จำกัด
46/3 หมู่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel : 081-6361539 Fax : 038-294-071
E-mail : water-supply@hotmail.com
sunseasupply@gmail.com

24 ธันวาคม 2558

เรือหุ่นยนต์สองทุ่น ใช้เก็บข้อมูลทางอุทกศาสตร์ : eureka


เรือหุ่นยนต์สองทุ่น ใช้เก็บข้อมูลทางอุทกศาสตร์
เรือหุ่นยนต์สำรวจข้อมูลอุทกศาสตร์ ผลงานจากสมองคนไทย ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ , ดร.มนูศักดิ์ จานทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ นายสุรศักดิ์ ทิมพิทักษ์ , นายไกรศักดิ์ โพธิ์ทอง , นายสุรเชษฐ์ สุขล้น , นายบัญชา แซ่ย่าง , นายบัณฑิตย์ ขำดี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี 


เรือหุ่นยนต์สองทุ่นแบบใช้งานระยะยาวสำหรับสำรวจข้อมูลอุทกศาสตร์ เพื่อหาความลาดชันของตลิ่งและสามารถแสดงภาพพื้นที่หน้าตัดของลำน้ำ และช่วยคำนวณหาปริมาตรความจุของลำน้ำ โดยทางทีมงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2558 


ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ เปิดเผยว่า จากลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย พบว่ามีลุ่มแม่น้ำหลายแหล่งที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินหรือริมตลิ่ง ซึ่งสาเหตุหลักๆ ของการพังทลายของริมตลิ่งนั้นเกิดจากกระแสน้ำและกระแสลมจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ หรือ ภัยที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะของตลิ่งและพื้นที่เขตชุมชนจนทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้นปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและริมตลิ่งที่พบเจอแล้ว การบุกรุกทำลายป่า และการทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำการเกษตรที่ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์