pearleus pearleus
บริษัท ซันซี ซัพพลาย จำกัด
46/3 หมู่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel : 081-6361539 Fax : 038-294-071
E-mail : water-supply@hotmail.com
sunseasupply@gmail.com

1 ตุลาคม 2558

เปลี่ยนสารกรองน้ำศูนย์บำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรม

การบำบัดน้ำเสีย  หมายถึง  การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อถึงรอบระยะเวลาจึงต้องเปลี่ยน ทรายกรองน้ำและสารกรองน้ำ เพื่อประสิทธิภาพการกรองที่ดี บริษัท ซันซี ซัพพลาย จำกัด ยินดีที่จะรับปฏิบัติงานเปลี่ยนทรายกรองน้ำ สารกรองน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย สามารถ ติดต่อ hotline 081-3773873 
                 น้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติ ไม่เหมือนกันดังนั้นกระบวนการบำบัดน้ำจึงมีหลายวิธี โดยระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปมี 3 วิธีคือ